Dobrý deň, spolu s obžalobou Vám doručia výzvu, aby ste bez meškania písomne oznámili súdu a ostatným stranám svoje návrhy na vykonanie dôkazov. Vo výzve by Vás zároveň mali upozorniť na to, že vykonanie neskôr navrhnutých dôkazov, ktoré Vám boli známe v čase doručenia výzvy, môže súd odmietnuť. Rovnako aj na to, že ak na hlavnom pojednávaní navrhujete vypočuť svedkov, ktorých výpovede navrhol prokurátor v obžalobe iba prečítať, ste povinný to bez meškania písomne oznámiť súdu, inak ich súd na hlavnom pojednávaní bude môcť prečítať aj bez súhlasu; to však neplatí, ak nastala nová okolnosť, ktorá Vám nebola  v čase doručenia výzvy známa.

Z praxe ale máme skúsenosť, že súdy akceptujú vyjadrenie k obžalobe či návrhy dôkazov predložené aj neskôr v záujme rešpektovania práv obvineného. Taktiež ak si zvolíte obhajcu tak prihliadajú na jeho vyjadrenia či návrhy.