Dobrý deň, pokiaľ bolo odvolanie podané v lehote, oprávnenou osobou a má všetky náležitosti, notár ho predloží súdu. Následne  súd rozhodne, štandardne bez pojednávania.  Súd môže zaslať odvolanie ostatným účastníkom konania na vedomie.

Účastník konania však je oprávnený nahliadať do súdneho spisu a tak sa oboznámiť so všetkými listina v konaní.