Dobrý deň, vzhľadom na to, že výživné na maloleté dieťa má prednosť pred inými výdavkami, zároveň sa nezapočítava na iné pohľadávky, je nutné hradiť ho podľa rozhodnutia. V prípade, ak by nastal Exekučný výkon rozhodnutia, mali by ste byť schopný preukázať jeho platenie, napr. výpismi z účtu, potvrdeniami od matky, svedeckou výpoveďou, inak sa má za to, že uhrádzané nebolo.
Vzhľadom na to, že spolu žijete bolo by vhodné požiadať o zmenu rozhodnutia, ak sa zmenili pomery od posledného rozhodovania.