Dobrý deň, bez preštudovania písomných podkladov, nie je možné vyjadriť sa k predmetným dlžný sumám.

V zmysle novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ste ako dlžníka oprávnená domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom, pričom sa môže takto domáhať zbavenia svojich dlhov raz za 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Návrh na vyhlásenie konkurzu môžete podať, len ak je proti Vám vedená exekúcia, inak sa zbavenia dlhov môže domáhať len prostredníctvom splátkového kalendára.

Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený advokátom alebo Centrom právnej pomoci, pokiaľ sám nemá právnické vzdelanie 2.stupňa.