Dobrý deň, pri výpovedi nájomnej zmluvy je výpovedná doba tri mesiace a začína plynúť vo Vašom prípade 1.10.. Je možné dohodnúť  sa písomne na inom termíne ukončenia nájmu dohodou o dodatku k nájomnej zmluve. Do ukončenia nájmu aj počas plynutia výpovednej doby je povinný platiť dohodnutý nájom.
Pokiaľ sa v dohodnutom termíne nevysťahuje bude nutné podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti.