Dobrý deň, vzhľadom na to, že dieťa žije v Taliansku, ktoré je miestom jeho obvyklého pobytu, riadi sa aj výkon rodičovských práv talianskym právnym poriadkom. Štandardne k premiestneniu dieťaťa (presťahovaniu do iného štátu) je potrebný súhlas druhého rodiča. Ak ho ten nechce alebo nemôže udeliť, je potrebné sa obrátiť, za účelom jeho nahradenia, na príslušné talianske orgány, talianský úrad ochrany detí, resp. súd. Súd môže odsúhlasiť premiestnenie dieťaťa na Slovensko, aj keď otec nesúhlasí.
Pokiaľ dôjde k premiestneniu dieťaťa bez takého súhlasu, môže druhý rodič požiadať o vrátenie dieťaťa do štátu jeho obvyklého pobytu. Slovenské centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí vyzve matku, aby sa vrátila s dieťaťom do štátu jeho obvyklého pobytu. Ak sa matka aj tak nevráti, otec môže podať návrh na slovenský súd. Slovenský súd nariadi matke návrat, pokiaľ nebudú preukázané okolnosti, že by to nebolo v zaujme dieťaťa.

Pokiaľ otec nepožiada o návrat do jedného roka od premiestnenia dieťaťa, je možné považovať za nový obvyklý pobyt miesto, kde matka s dieťaťom odišla. Nič to však nemení na tom, že otec sa môže kedykoľvek obrátiť na súd, a ten bude celú vec skúmať.