Dobrý deň,  pokiaľ je otec maloletého podnikateľom, teda sa predpokladá, že má aj iný príjem ako zo zamestnaneckého pomeru (napr. podiely na zisku), a ak nedoloží potvrdenia o tomto príjme, tak sa má za to, že tento iný príjem z podnikania je vo výške 20 nádobku životného minima, teda vo výške 3989,60 EUR mesačne.

Súd teda pri posudzovaní výšky príjmu otca bude vychádzať z tejto sumy, pokiaľ hodnoverne otec nedoloží, aký je jeho príjem zo zamestnania a aj z podnikania, tak aby jeho reálne výdavky korešpondovať s príjmom.

Podľa § 63 odsek 1 zákona č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine, Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.

Samozrejme pri určovaní výživného sa vychádza, nielen z majetkových pomerov a príjmov rodičov, ale predovšetkým z odôvodnených potrieb dieťaťa a z možností a schopností rodičov zabezpečiť si príjem, pričom dieťaťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.