Dobrý deň, majetok je možné vysporiadať len po zániku bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré zaniká až zánikom manželstva, teda právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Akékoľvek dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva uzavreté do toho okamihu sú neplatné. V praxi je však možné uzavrieť zmluvu o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Podľa judikatúry, investíciami vynaloženými na dom vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov nie je práca druhého z manželov vynaložená pri rekonštrukcii domu, obzvlášť ak ide o dom, ktorý obaja užívate.

Za určitých okolností je možné požadovať náhradu za užívanie majetku patriaceho do výlučného vlastníctva jedného z manželov.

V prípade platne uzatvorenej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je potrebné vyplatiť vyrovnací podiel, na ktorom sa dohodnete. Pokiaľ sa však nedohodnete, môže vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo súd.