Dobrý deň, v nadväznosti na Váš email, Vám uvádzam nasledovné:

K deťom majú rodičovské práva a povinnosti obaja ich rodičia, ktorí sú zapísaní v ich rodných listoch. Každý z rodičov môže samostatne rozhodovať o bežných záležitostiach detí. Ale o podstatných záležitostiach musia rozhodovať rodičia spolu, teda je potrebný súhlas oboch rodičov.

Presťahovanie detí do iného štátu patrí medzi podstatné záležitosti, a teda je potrebný súhlas obidvoch rodičov. Ak chcete presťahovať deti do Maďarska potrebujete súhlas otca detí. Ak súhlas nechce udeliť, je možné požiadať súd na Slovensku, ak deti žijú na Slovensku, o vyslovenie súhlasu s presťahovaním, a teda o nahradenie súhlasu druhého rodiča. Ak svoje deti presťahujete do Maďarska bez súhlasu otca a bez súhlasu súdu, ide o neoprávnené premiestnenie, čo môže byť považované za ich únos.

V slovenskom práve je otázka vysťahovania detí do zahraničia upravená v ustanovení § 35 zákona o rodine, „Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.“.

V prípade, ak máte záujem o poskytnutie našich právnych služieb pri žiadaní súhlasu s presťahovaním detí, prípadne pri rozvode pred súdom, môžete sa na nás bez obáv obrátiť. Poskytneme Vám právne poradenstvo a naše služby.