Dobrý deň,
zákon priamo neustanovuje, ako má byť v závete vyjadrené ustanovenie závetného dediča, teda ktoré identifikačné údaje je potrebné. Zákon ani nevyžaduje, aby dedič bol v závete výslovne pomenovaný, ale zo závetu musí byť vždy celkom nezvratne zistiteľné, komu má odkázaný majetok pripadnúť.Za dediča zo závetu môže byť ustanovená právnická osoba avšak za predpokladu, že existuje v dobe smrti poručiteľa a má právnu subjektivitu. Takže zákon výslovne nepožaduje uvedenie IČO, ale pre nezameniteľnosť s iným subjektom by bolo najvhodnejšie IČO uviesť, nakoľko to je jedinečný identifikačný údaj (čo ani názov ani sídlo nie je).
Ako poručiteľ môžete závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Ak závet nenapíšete vlastnou rukou, musí byť vlastnou rukou podpísaný a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými musíte výslovne prejaviť, že listina obsahuje Vašu poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť. Taktiež závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.
Postačí ak závet bude uschovaný u Vás, prípadne u dediča, ak bude spĺňať zákonné náležitosti, ale ak závet spíšete pred notárom, následne bude uložený do Centrálneho notárskeho registra, odkiaľ bude priamo prevzatý v dedičskom konaní, a bude obtiažne spochybniť jeho pravosť či platnosť.