Dobrý deň, v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, pri výkone verejnej moci nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe. Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe má ten, kto bol vzatý do väzby, ak bolo proti nemu zastavené trestné stíhanie, bol oslobodený spod obžaloby alebo vec bola postúpená inému orgánu. Avšak právo na náhradu škody nevznikne ak si napríklad osoba uloženie trestu, ochranného opatrenia alebo väzbu zavinila sama.

Podľa judikatúry ústavného súdu však pre vznik nároku na odškodnenie je potrebné nielen splnenie pozitívnej podmienky, teda oslobodenie spod obžaloby, ale aj naplnenie podmienky negatívnej, a teda neexistencie zavinenia väzby na strane osoby, ktorá sa vo väzbe nachádzala. Pokiaľ k oslobodeniu však došlo len v dôsledku nesprávneho postupu policajta a následnej strate formálnej dôkaznej sily tohto dôkazného prostriedku a faktom  naďalej ostáva, že sa skutok stal, v takom prípade bol prístup súdov tak pochopiteľný a odôvodnený, teda nárok na odškodné nebude možné priznať.