Dobrý deň, predmetom dedičského konania by mali byť aj podiely na hnuteľných veciach. Pokiaľ súd nevyporiada podielové spoluvlastníctvo likvidáciou dedičstva napr. prikázaním veci za náhradu, príp. predajom, odkáže veriteľov kvôli spornosti majetku na osobitné konanie.

Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, alebo sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa pobytu, alebo poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa pobytu ani majetku.

Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný súd konajúci o dedičstve.