Dobrý deň, nevyplatenie mzdy a odstupného je skutkovou podstatou trestného činu, preto Vám odporúčam podať trestné oznámenie.
Zároveň si môžte Vaše nároky na nevyplatenú mzdu uplatniť aj žalobou na súde a následne návrhom na exekúciu.
Je potrebné ale preskúmať aj text dohody o skončení pracovného pomeru, či ste tam neuznali, že všetky záväzky zamestnávateľa voči Vašej osobe sú vysporiadané. Uvedená skutočnosť by sťažila preukazovanie Vašich tvrdení, nakoľko by ste protirečili dokumentu, ktorý ste podpísali.