Dobrý deň, majetok nadobudnutý pred manželstvom zostáva výlučným vlastníctvom toho z manželov, ktorý ho vlastní. Následne všetko, čo ktorýkoľvek z manželov nadobudne počas manželstva patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, i keď zmluvu uzavrie len jeden z manželov.

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný a manžel, ktorý takýto súhlas neudelil sa môže domáhať jeho neplatnosti.
Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Manželia však môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Takáto dohoda musí mať formu notárskej zápisnice. V takom prípade je nadobúdaná vec vylúčená zo spoluvlastníctva manželov.

Pri zániku manželstva a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva sa prihliada na to, kto zo svojho výlučného majetku koľko prispel na majetok spoločný, ako aj koľko sa prispelo zo spoločného majetku na majetok patriaci do výlučného vlastníctva jedného z manželov.

Z uvedeného vyplýva, že Váš pozemok zostane vo Vašom výlučnom vlastníctve, ale pokiaľ nadobudnete inú nehnuteľnosť a dohodou ju nevylúčite z bezpodielového spoluvlastníctva, tak bude patriť obom manželom. A rovnako aj hypotekárny úver, i keď bude na zmluve figurovať len Vaše meno, tak banka, v prípade neplnenia záväzkov, bude oprávnená uspokojiť sa i zo spoločného majetku.

V obdobných prípadoch však banky obvykle požadujú uzatvorenie dohody formou notárskej zápisnice, ktorou sa tak hypotekárny úver ako i nadobúdaná nehnuteľnosť, vylúčia z bezpodielového spoluvlastníctva, tak aby druhý z manželov jednak nehnuteľnosť nevlastnil ale ani nebol povinný z úverovej zmluvy. Ak by však došlo k vyporadúvaniu bezpodielového spoluvlastníctva, bude nutné prihliadať, koľko išlo zo spoločného majetku jednak na uvedenú nehnuteľnosť a jednak na splácanie úveru.