Dobrý deň, pokiaľ uvedená veta nie rozväzovacou podmienkou, tak v takom prípade táto dohoda zostane platná, pokiaľ sa druha strana nedovolá neplatnosti z dôvodu uvedenia do omylu, prípadne pre rozpor s dobrými mravmi.

Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.

Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.