Dobrý deň, majetok ktorý jeden z manželov nadobudol pred svadbou, sa po svadbe nestáva spoločným. Spoločným sa stáva len majetok, ktorý nadobudne jeden z manželov po svadbe s určitými výnimkami-napr. dedenie, darovanie. Exekútor sa tak môže uspokojiť z majetku, ktorý sa nadobudne po svadbe.
Spoluvlastníctvo manželov nie je možné zrušiť zmluvou, vzniká automaticky zo zákona a zrušiť ho po svadbe môže len súd na návrh jedného z manželov.
Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, alebo sa dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Takáto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice.