Dobrý deň! Chcel by som sa Vás opýtať, že či by malo význam súdne riešenie otázky zmeny doby odchodu do dôchodku po 25 rokoch, pre príslušníkov PZ, ktorý nastúpili do zboru ešte za predchádzajúcich podmienok tj 15 rokov a doba im bola zmenená počas služby. Ďakujem.

Dobrý deň! Chcel by som sa Vás opýtať, že či by malo význam súdne riešenie otázky zmeny doby odchodu do dôchodku po 25 rokoch, pre príslušníkov PZ, ktorý nastúpili do zboru ešte za predchádzajúcich podmienok tj 15 rokov a doba im bola zmenená počas služby. Ďakujem.

Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email uvádzame:

Ako policajt ste v služobnom pomere a ste povinný rešpektovať platnú zákonnú úpravu vzťahujúcu sa na vznik, zmenu a zánik Vášho služobného pomeru ako aj sociálneho zabezpečenia.

Rozhodnúť o rozpore zákona s Ústavou Slovenskej republiky je vo výlučnej kompetencii Ústavného súdu SR.

Podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde sťažnosť možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. Keďže legislatívna zmena na ktorú sa pýtate prebehla ešte v roku 2013, je eventuálny podnet(súdny spor) bezpredmetný, pretože zmeškanie dvojmesačnej lehoty na podanie sťažnosti v zmysle cit. § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde neumožňuje zákon o ústavnom súde odpustiť, pričom ide o zákonom ustanovený dôvod na odmietnutie sťažnosti ako podanej oneskorene (§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde).

2018-04-27T18:13:00+00:00