Dobrý deň,

podľa § 7b odsek 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, spoločenstvo môže uzavrieť zmluvu o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.

Podľa § 7c odsek 2 uvedeného zákona, Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú týmto zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva. Predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie podľa § 7c odsek 2 písmena e) použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv.

Predseda má právo rozhodovať o všetkých záležitostiach spoločenstva, pokiaľ nie sú zákonom o vlastníctve bytov, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva. Toto oprávnenie je ale zásadne obmedzené oprávnením zhromaždenia vymedzeným takmer rovnako v odseku 9 tohto paragrafu.

Preto je veľmi dôležité presne vymedziť v zmluve o spoločenstve práva a povinnosti týchto dvoch orgánov spoločenstva, aby všetky kompetencie predsedu neboli vylúčené kompetenciami zhromaždenia.

Podľa odseku 9 písmeno i) uvedeného paragrafu, Zhromaždenie rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru a o vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov.

Vo Vašom prípade je podstatný obsah zmluvy o spoločenstve. Predseda však zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí.