Dobrý deň, pokiaľ nie je možné uzavrieť dohodu o zriadení vecného bremena, je možné podať žalobu na súd. Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.

Alternatívou na zváženie je vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Do doby sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

Na vydržanie by malo stačiť samotné chovanie oprávnenej osoby, ktoré je obsahom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu (napr. pravidelný odber vody zo susedovho pozemku). Žiadny právny úkon (napr. uznávacia zmluva) by tu  nemala byť potrebná. Predpokladom tohto spôsobu nadobudnutia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je nepretržitý výkon práva, ak sú splnené i ostatné podmienky obdobné podmienkam vydržania vlastníckeho práva. Samozrejme akákoľvek písomnosť hoci aj medzi predchádzajúcimi vlastníkmi posilní právo oprávneného.

Vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom na základe jedného z troch možných spôsobov:
a) osvedčenie vydržania vo forme notárskej zápisnice, ak je vydržanie nesporné,
b) súdom schválený zmier uzavretý medzi účastníkmi súdneho konania,
c) rozhodnutie súdu v konaní o určenie vlastníctva, ak jedna strana vydržanie popiera