Ak chcete ukončiť pracovný pomer, môžete tak urobiť alebo a) z dôvodu, že ste dosiahla dôchodkový vek alebo b) zo zdravotných dôvodov. a) Ak sa rozhodnete dať výpoveď alebo skončíte na základe dohody so zamestnávateľom, s tým že ste dosiahla dôchodkový vek, patrí Vám odchodné vo výške 1-mesačného platu. Odchodné patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, a to najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. b) Ak ale budete mať lekársky posudok, že vzhľadom na svoj zdravotný stav ste podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratila spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, a podáte výpoveď alebo skončíte na základe dohody so zamestnávateľom, patrí Vám odstupné vo výške 4-mesačného platu. Zákonník práce formálne ani obsahové náležitosti lekárskeho posudku neupravuje. Tento lekársky posudok vydáva ošetrujúci lekár zamestnanca (t. j. môže to byť všeobecný lekár, lekár – špecialista, napr. onkológ a pod.). Čo sa týka obsahu lekárskeho posudku, ten musí deklarovať nepriaznivý zdravotný stav, t. j. musí obsahovať výslovné stanovisko, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce. Rozhodnutie teda nerieši presné formálne a obsahové náležitosti lekárskeho posudku, požaduje však, aby išlo o taký lekársky posudok, ktorý „nepripúšťa iný odborný názor ako ten, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia.“

Taktiež môžete uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak sa so zamestnávateľom dohodnete na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru musíte uzatvoriť písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, vtedy, ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,

A tým pádom zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Záver: ak budete mať lekársky posudok, v ktorom bude uvedené, že vzhľadom na svoj zdravotný stav ste stratila dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, bolo by najlepšie ísť do práce a pokúsiť sa uzavrieť dohodu, v ktorej bude zachytený nárok na odstupné. Zväčša problém je v tom, že zamestnávatelia nesúhlasia, čo sa posudku týka, a to buď majú problém s formou (napr. ak to lekár názve správou nie posudkom) alebo s obsahom ( napr. ak lekár nedostatočne vyšpecifikuje pre akú prácu stratil zamestnanec spôsobilosť). Ak nebudú chcieť v zamestnaní dohodu, tak bude potrebné podať jednostranne výpoveď zo zdravotných dôvodom a priložiť posudok a vyzvať ich na vyplatenie odstupného. Ak ale nebudete mať posudok, tak je treba sa uberať cestou odchodného.